Perbahasan Usul Fiqh

Usul Fiqh tidak semudah ini. Saya ingin jelaskan pandangan al-Syatibie dan Ibn Hajar al-Haitami...

Read More